راهنمای API


API Key

برای ارسال تمام درخواست ها باید API Key را مانند مثال زیر در header ارسال نمایید:

OneAPI-Key: your-api-key

نمونه کد :

curl -X GET \

https://oneapi.ir/api \

-H 'OneAPI-Key: your-api-key'

var client = new RestClient("https://oneapi.ir/api");

var request = new RestRequest(Method.GET);

request.AddHeader("OneAPI-Key", "your-api-key");

IRestResponse response = client.Execute(request);

$ch = curl_init("https://oneapi.ir/api");

curl_setopt($ch, CURLOPT_RETURNTRANSFER, true);

curl_setopt($ch, CURLOPT_HTTPHEADER, array("OneAPI-Key: your-api-key"));

$response = curl_exec($ch);

curl_close($ch);

var request = require("request");

var options = {

method: 'GET',

url: 'https://oneapi.ir/api',

headers: {

'OneAPI-Key': 'your-api-key'

}

};

request(options, function(error, response, body) {

console.log(body);

)};

import requests

url = "https://oneapi.ir/api"

payload = ""

headers = {

'OneAPI-Key': 'your-api-key'

}

response = requests.request("GET", url, data=payload, headers=headers)

print(response.text)

$.ajax({

crossDomain: true,

method: 'GET',

url: 'https://oneapi.ir/api',

headers: {

'OneAPI-Key': 'your-api-key'

},

success: function(response) {

console.log(response);

}

});

نمونه خروجی (مثال) :

[

{

"name": "طلای 18 عیار",

"price": 429870,

"currency": "تومان",

"updated_at": "28 اسفند"

}

]

در مثال بالا خروجی API طلای 18 عیار نمایش داده شده است. ممکن است خروجی دیگر API ها با مثال بالا تفاوت بسیاری داشته باشند.