خطاهای کلی


لیست خطاهای دریافتی در هنگام درخواست به شرح زیر می باشد.

کد وضعیت توضیحات
-1 ارسال API Key اجباری است.
-2 API Key ارسالی یافت نشد و یا غیرفعال می باشد.
-3 در ارتباط با سرور خطایی پیش آمده است.
-4 تعداد درخواست بیش از حد مجاز است.
-5 دسترسی شما به این قسمت مجاز نمی باشد.
-6 آدرس مورد نظر یافت نشد.
-7 برخی پارامترها ارسال نشده اند.
-8 اعتبار حساب کافی نیست.